utsläppsförbudet genomförs

Regeringen beslutade den 23 juni att ge Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet beräknas vara genomfört 2014 i särskilt känsliga områden som Östersjön, Skagerrak, Kattegatt, Öresund samt sjöar och inre vattendrag. 2016 ska förbudet vara genomfört även i resten av landet (Bottenviken och Bottenhavet).
Båtlivsorganisationerna har Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har i sina remissvar kritiserat utredningen, medan alla de myndigheter som svarat varit positiva till förslaget, som nu alltså ska genomföras.
Förbudet kommer i korthet att se ut på följande sätt:
  • Ett generellt förbud om att fritidsbåtar med fast toalettinstallation inte får släppa ut toalettavfall. Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden.
  • Ett konstruktionskrav att fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning till mottagningsanordning i land. Om denna möjlighet inte finns, måste toaletten tas bort från båten. Äldre båtar ska få möjlighet till dispens från kravet.
  • Ett krav på fritidsbåtshamnar att ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar. Vilka möjligheter som ska finnas i en hamn beror alltså på hur behoven ser ut. Vilka fritidsbåthamnar som ska omfattas av förbudet ska definieras av Transportstyrelsen.

Senast den 1 november 2010 ska Transportstyrelsen lämna en delredovisning till Näringsdepartementet i frågan om möjlighet till dispens för äldre båtar. Om Transportstyrelsen identifierar behov av ändringar i lag och förordning ska dessa också redovisas 1 november. Senast den 1 mars 2012 ska de föreskrifter som krävs för genomförandet av förbudet vara beslutade.


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line