Utsläppsförbud 2014

toa

Det blir förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i svenskt vatten från och med 2014. Med undantag för norrlandskusten norr om Örskär, som får anstånd till 2016. Däremot blir det inget krav på tankar, sugtömningsanordningar eller liknande, som tidigare föreslagits. Det framgår av det förslag som Transportstyrelsen nu lämnat ut på remiss.

 

omradeUtsläppsförbudet berör alla som äger fritidsbåtar med toalett ombord. Fritidsbåtägarna får inte längre släppa ut toalettavfall i vattnet närmare än 12 nautiska mil från kusten, skriver utredaren Erik Eklund,  i förslaget som nu har sänts ut på remiss med mycket kort svarstid, synpunkter ska vara inne senast 10 januari 2012.

 

I det nya förslaget finns heller ingen annan bestämmelse för hamnarna än att de ska ha en skyldighet att ta emot sånt avfall som är förbjudet att släppa ut. På det sättet räknar utredaren med att en fortsatt utbyggnad av sugtömningsanläggningar kommer att ske. Och det blir hamnar och båtklubbar som måste stå för kostnaderna själva.

Utredaren skriver:

"Om ideella hamnar måste kunna erbjuda sugtömning på grund av att:
1. de tillhandahåller/lånar ut tillfälligt lediga bryggplatser och
2. anlöpande fritidsbåtar kan behöva lämna toalettavfall i land
kan det innebära att fritidsbåtar med behov av sugtömning inte kan få en bryggplats. Detta eftersom de ideella hamnarna inte har resurser att bygga ut en erforderlig mottagningsstation. Det här är negativt för tillgängligheten och turismen. Om uppbyggnaden av den erforderliga infrastrukturen samordnas väl, kan sådana negativa effekter minimeras. Det ligger dock inte inom ramen för Transportstyrelsens uppdrag att ansvara för att en sådan samordning sker."

Argumenten för att genomföra förbudet är både estetiskt och miljömässigt, förklarar utredaren:

"Det miljömässiga argumentet är att utsläppen av toalettavfall från fritidsbåtar är ett miljöproblem, eftersom bland annat fosfor och kväveföroreningar samt bakterier kommer ut i vattnet. Utsläppen av fosforföroreningar från båttoaletter i svenska vatten uppskattas motsvara ca 3,7 ton fosfor."

Att Sverige släpper ut ca 3 500 ton varje år nämner han dock inte. Däremot att:

"Det estetiska argumentet innebär att stora lokala utsläpp av toalettavfall gör det otrevligt och hälsovådligt att vistas i närheten. Om obehandlat toalettavfall släpps ut i närheten av badvatten, kan det leda till sanitära problem. Om koncentrationen av smittspridande bakterier och virus i vattnet blir alltför hög, kan avfallet ge upphov till olika infektioner, såsom mag-, tarm-, öron-, näs-, hals- och hudinfektioner. Smittan sker via sår eller genom att badande sväljer
vatten."

Om....

toa2Det tyngsta argumentet är dock att Sverige slagits för att få in bestämmelsen i Helsingforskonventionen, HELCOM, som är en samarbetsorgansation för Östersjöstaterna. Men Sverige har själva alltså inte uppfyllt den här bestämmelsen, vilket då är mycket politiskt pinsamt. 

Så med den nya skrivningen räddar vi nu ansiktet med en lag som lär bli lika effektivt som förbudet att gå mot röd gubbe. Som fö avskaffades efter några år. Och som inte drabbade båtklubbar och gästhamnar. Men visst, det är ju bra att vi inte skiter i Östersjön, i varje fall symboliskt.

Niklas Krantz


Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line