Toatömning live

toaklar

Seminarium på Allt för Sjön, 5.3.2013, om toatömningslagen och båtbottentvätt, arrangerat av Transportstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen.

  • Lina Petersson Transportstyrelsen om förbudets innehåll, bakgrund, regler och innebörd,
  • Nya bestämmelser  - Nya möjligheter, Björn Sjöberg Havs- och vattenmyndigheten Aktuell status LOVA, Christina Hallström Havs- och vattenmyndigheten
  • Skärgårdsstiftelsens arbete med båtmiljö, Cecilia Wiström från SkärgårdsstiftelsenPresentation av EU-projekt inom Central Baltic programmet, Teresia Wengström projektledare Östhammars kommun
  • Erfarenheter från båtklubb som skaffat sugtömningsanläggning och spolplatta Hans Loewy Heleneborgs Båtklubb

 Se hela Sjövettsfilmen från 1964.

Så här beskriver Transportstyrelsen förbudet i sin konsekvensutredning:

"Utsläppsförbudet berör alla som äger fritidsbåtar med toalett ombord. Fritidsbåtägarna får inte längre släppa ut toalettavfall i vattnet närmare än 12 nautiska mil från kusten med undantag för de som är K-märkta som får släppa ut en halv nautisk mil från närmaste land.
 
Förbudet kommer även att beröra hamnarna som får en skyldighet att ta emot toalettavfallet om behov finns. Skyldigheten följer av att förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (FÅFF) gör gällande att hamnen är skyldig att ta emot det som är förbjudet att släppa ut. Genom den föreslagna ändringen blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Kraven på mottagning av avfall gäller redan nu genom SJÖFS 2001:13. Med ett utsläppsförbud bedömer Transportstyrelsen att många kommer ha behov av att lämna toalettavfallet till land vilket väntas medföra att trycket ökar på hamnarna att omarbeta sina avfallshanteringsplaner och bygga ut mottagningsmöjligheterna.
 
Transportstyrelsen är idag ansvarig myndighet avseende utsläpp från fartyg. Det är därför naturligt att Transportstyrelsen också kommer att vara ansvarig tillsynsmyndighet i fråga om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Påföljden för utsläpp från fartyg regleras idag i 10 kap. 1 § lag om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424) (LÅFF). Enligt detta lagrum kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet att släppa ut avfall dömas till böter eller fängelse i högst två år. Detta lagrum kommer också att omfatta utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Vid misstanke om brott mot förbudet avser Transportstyrelsen att informera klagare för vidare utredning. 11 kap. 4 § LÅFF ger även Kustbevakningen möjlighet att inleda förundersökning om brott mot förbud att släppa ut skadliga ämnen från fartyg. Genomförandet av förbudet kommer Kustbevakningen att ges möjlighet att inleda sådan förundersökning i
fråga om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Behörig domstol att pröva frågan om ett eventuellt brott har begåtts är mark- och miljödomstolen i den domkrets där utsläppet misstänkts ha skett.
 
Transportstyrelsen gör bedömningen att det i praktiken kommer att vara svårt att upptäcka och bevisa eventuella utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Den administrativa bördan för Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten och mark- och miljödomstolarna bedöms därför bli ytterst begränsad."

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line