Moderater vill ha högre promille

Sverige  straffar personer som framför sina båtar med låga alkoholhalter i blodet som varken utsätter sig själva eller andra för någon risk enligt de utvärderingar som finns på området. Det anser fyra moderater som nu motionerar om att den så kallade sjöfyllerilagen från 2010 som kriminaliserar promillenivåer över 0,2, för båtar över 10 meter  eller högsta fart mer än 15 knop. Riksdagsmännen vill nu att den ändras och justeras till 0,5 promille. De hänvisar till att antalet båtolyckor sjunker  och att de som beror på alkohol är få.

 

Så här motiverar sig rmoderatena i motionen:

 

"Vår svenska lagstiftning för trafikonykterhet på land med en övre gräns på 0,2 promille etanol i blodet innebär i princip att lagstiftaren tydliggjort att man önskar se en inriktning mot att ingen form av umgänge med alkohol ska vara tillåtet vid framförande av motorfordon på väg. Vi tycker att denna ambition är korrekt, inte minst mot bakgrund av de visade säkerhetsrisker som en alternativ lagstiftning med tillåtande av högre mängder etanol i kroppen under dessa premisser. Länder runt oss tendera också att gå i en riktning mot en lagstiftning liknande vår egen på detta område.

Men att framföra motorfordon på väg eller fritidsbåt i vatten är ur många aspekter väsenskilt från vartannat. Inte minst när det gäller säkerhetsaspekterna, som utgör den huvudsakliga grunden till en mycket restriktiv alkohollagstiftning. Därför så är det en väsentlig skillnad att åka båt i 15 till 25 knop (28 –46 km/h) än att fara fram i en bil i 90 km/h eller högre.

I detta perspektiv har våra omkringliggande länder, som vi delar vattenområden med, vanligen kommit fram till att en övre gräns för etanolhalten i blodet vid framförande av fritidsbåt ska begränsas till 0,5 promille. Det är en gräns som är betydligt mer avvägd till de risker och ansvar man alltid har som båtförare.

Vidare undrar vi om inte vår ”särlagstiftning” på detta område också riskerar äventyra en i övrigt mycket önskad båtturism till vårt land från andra grannländer, och till stor nackdel för den i Sverige växande inhemska turistindustrin.

Stockholm den 29 september 2011

Finn Bengtsson (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Mikael Cederbratt (M)

Rune Wikström (M)"


Sittbrunnens bokhandel är öppen

Genvägsboken

Genvägsboken

Nautisk uppslagsbok

Nautisk uppslagsbok

Fritidsskepparen

Fritidsskepparen

Öregrunds övärld -  Från Arholma till Örskär

Öregrunds övärld - Från Arholma till Örskär

Slusshandboken

Slusshandboken

Segling från hela världen

Logga in till bokhandeln, kommentarer och forum.

Kom ihåg mig

Bli medlem i Sittbrunnen, kommentera artiklar och få sällan ett litet nyhetsbrev om det är något kul som händer här.

Vi använder några cookies på Sittbrunnen. Välj om du vill tillåta det eller inte.
× Progressive Web App | Add to Homescreen

För att installera sittbrunnen som app i din iPhone/iPad, tryck på ikonen. Progressive Web App | Share Button Och sedan Lägg till på startskärmen.

Off-line